BWBshop VOF
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bwbshop.nl
Frank Daamenstraat 4t
7071AW Ulft
tel.nr. 0031.315.844041

A.J.G. Breukers is de Functionaris Gegevensbescherming van BWBshop V.O.F Hij/zij is te bereiken via info@bwbshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BWBshop V.O.F verwerkt uw Bedrijfsgegevens en daaraan gelinkte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Er worden verder enkel gegevens verwerkt die betrekking hebben op bedrijfsmatig gebruik.
Omdat we met name b to b handelen zijn verdere persoons en privégegevens voor ons niet interessant.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Voor ons zijn jeugdige websitebezoekers irrelevant.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BWBshop V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- BWBshop V.O.F analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- BWBshop V.O.F volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- BWBshop V.O.F verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
BWBshop V.O.F neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BWBshop V.O.F) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BWBshop V.O.F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij werken met een eenvoudig CRM systeem om onze verkoopdoelen te kunnen bewerkstelligen. Gegevens als Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Adres, Postcode, Plaatsnaam contactdata en eventuele gespreksnotities op zakelijk niveau worden bewaard. Bij ons is een gemiddelde bewaartermijn tweejaar en boekhoudkundig zolang de belastingdienst dat vereist.
Ons klantenbestand wordt verder gebruikt voor zakelijke doeleinden en persoonlijke informatie wordt niet bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

BWBshop V.O.F verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BWBshop V.O.F blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw bedrijfsgegevens worden met name gebruikt voor transport, betalingsverkeer en bestel cq offerte gebruik.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BWBshop V.O.F gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BWBshop V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens/persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals wij zijn niet geïnteresseerd in uw privé gegevens. Heeft u mededelingen of wensen omtrent de registratie van uw gegevens gelieve dan die te sturen naar: sturen naar info@bwbshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan

BWBshop V.O.F wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

+Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BWBshop V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bwbshop.nl

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
BWBshop V.O.F. verarbeitet Ihre Firmendaten und damit zusammenhängende personenbezogene Daten, weil Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen und/oder weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen.
Wir verarbeiten nur Daten, die der geschäftlichen Nutzung dienen.
Da wir hauptsächlich b to b handeln, sind weitere persönliche und private Daten für uns nicht von Interesse.
Siehe auch die Datenschutzseite unter Willkommen oder in der Sitemap.